Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Glamelle

z dnia 11.02.2016r.

 

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Usługodawcy – rozumie się przez to One Selling Limited z siedzibą w Londynie, 28/29 The Broadway, Ealing, W5 2NP London, Wielka Brytania, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Wielkiej Brytanii (Company Number) za numerem: 8384667, posiadającą nadany numer identyfikacji podatkowej (UTR): 5017018234;
 2. Serwisie Internetowym – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem www.plebis.eu;
 3. Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Usługodawcy; dane adresowe: 28/29 The Broadway, Ealing, W5 2NP London, Wielka Brytania; dane kontaktowe: e-mail: glamelle01@gmail.com
 4. Sprzedawcy towaru z Azji – rozumie się przez to osobę trzecią, z siedzibą na terenie Azji, która sprzedaje Towar oraz zapewnia jego dostawę do Klienta. Sprzedawcą towaru z Azji jest w szczególności HK Best Provider Iinternational Trading CO.,LTD. z siedzibą w Rm 32C,Wandeju Building,NO 1019,Shennan Rd, futian District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chiny. W przypadku gdy Sprzedawcą towaru z Azji jest inna osoba, Usługodawca informuje o tym Klienta najpóźniej z chwilą potwierdzenia zamówienia.
 5. Towarze – rozumie się przez to produkty prezentowane w Serwisie Internetowym. W serwisie prezentowane są zarówno produkty fabrycznie nowe, jak i odnowione;
 6. Umowie – rozumie się przez to umowę pośrednictwa w imporcie, zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, zawieraną z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, zobowiązującą Usługodawcę do Zamówienia u Sprzedawcy z Azji Towaru w imieniu Klienta, z dostawą bezpośrednio na adres Klienta;
 7. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Serwisu Internetowego pozwalającą na składanie Zamówień, wybieranie produktów i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie innych danych potrzebnych do realizacji Zamówienia;
 9. Karcie produktu – rozumie się przez to podstronę Serwisu Internetowego zawierającą informacje o produkcie;
 10. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Serwisu Internetowego;
 11. Zarejestrowanym Użytkowniku - rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Serwisie Internetowym;
 12. Kliencie – rozumie się przez to Użytkownika, który złożył Zamówienie w Serwisie Internetowym;
 13. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 15. Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Serwisu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca świadczy usługi pośrednictwa w imporcie Towaru pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą towaru z Azji.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Usługodawcę, zasady korzystania ze Serwisu Internetowego, zasady składania Zamówień, zawierania Umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
 4. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Serwisu Internetowego w zakładce "Regulamin" i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Usługodawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

W celu korzystania ze Serwisu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:

 1. komputer lub urządzenie mobilne, posiadające dostęp do sieci Internet;
 2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
 3. przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari; dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki typu cookie; 
 4. Użytkownik składający Zamówienie powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 5. Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien dodatkowo posiadać adres poczty elektronicznej.

 

§4. ZAWARTOŚĆ SERWISU INTERNETOWEGO

 

 1. Informacje o Towarach, zawarte w Serwisie Internetowym, w szczególności ich cechy oraz właściwości, a także ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Ceny podane w Serwisie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają opłat celnych oraz podatku od towarów i usług (VAT), które mogą się pojawić w wyniku importu Towaru, a do poniesienia których zobowiązany jest Klient jako importer.

 

§5. REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE INTERNETOWYM

 

 1. Rejestracja w Serwisie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracji dokonuje się podając:
  1. imię i nazwisko;
  2. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia Zamówienia;
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. numer telefonu,
  5. a także wybierając login i hasło.
 3. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika Zamówień i ich realizacji przez Usługodawcę.
 4. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 5. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Serwisie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
 6. Zalecane jest zachowanie przez Zarejestrowanego Użytkownika loginu i hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.
 7. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

 

§6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika lub bez rejestracji i bez logowania Użytkownika.
 2. Użytkownik może ponadto składać zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Biura Obsługi.
 3. Zamówienia składa się wskazując produkt, którym Użytkownik jest zainteresowany, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie teraz” znajdującego się na Karcie Produktu.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik przekazuje Usługodawcy następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia Zamówienia;
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej,

a także wskazuje:

  1. wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;
  2. wybraną formę płatności;
  3. wybrany sposób dostawy.
 1. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego Zamówienia.
 2. Po podaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny przedmiotu Zamówienia, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów,,
  3. wybranej formy płatności i sposobu dostawy,
  4. danych Klienta.
 3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Składam Zamówienie i przechodzę do płatności”.
 4. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie złożenia Zamówienia i zawarcia umowy", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia.
 6. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 powyżej.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Zamówieniem oraz niniejszym Regulaminem.

 

§7. MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA I POPRAWIENIE BŁĘDNYCH DANYCH

 

 1. Zmian oraz poprawienia błędnych danych w Zamówieniu Klient może dokonać aż do momentu naciśnięcia, w trakcie składania Zamówienia, przycisku „Składam Zamówienie i przechodzę do płatności".
 2. Zmian oraz poprawienia błędnych danych w Zamówieniu Klient może dokonać samodzielnie, poprzez cofnięcie się do wcześniejszej pozycji formularza Zamówienia, bądź kontaktując się z Biurem Obsługi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§8. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawa Towarów możliwa jest w dowolne miejsce na Świecie i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary wysyłane są bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy towaru z Azji.
 3. Klient jest importerem Towaru i podczas odbioru Towaru jest zobowiązany uiścić ewentualne opłaty celne, oraz podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej procentowej stawki od ceny zamawianego Towaru.
 4. W wypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient może dochodzić zwrotu zapłaconych należności celnych i podatkowych, składając odpowiedni wniosek do właściwego organu podatkowego, według odrębnych przepisów.
 5. Klient będzie zwolniony od dodatkowych kosztów jeżeli łączna wartość zakupionych Towarów w jednej przesyłce nie przekroczy określonej kwoty. W przypadku podatku od towarów i usług (VAT) limit wynosi 22 Euro (art. 51 ustawy o podatku od towarów i usług), a dla cła 150 Euro (art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady [WE] nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych).
 6. Klienci nie muszą samodzielnie wypełniać zgłoszeń celnych dotyczących paczek otrzymanych z zagranicy. Rozliczenia należności celnych i podatkowych dokonuje PPUP „Poczta Polska”. Pobieranie należności przez operatora pocztowego zwalnia odbiorców paczek z obowiązku samodzielnego regulowania należności i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów celnych.
 7. Należności celne i podatkowe obliczane są przez organ celny usytuowany przy placówce pocztowej, do której dostarczane są przesyłki spoza Unii Europejskiej.
 8. Cło zwykle jest wyliczane procentowo od wartości. Wysokość stawki procentowej zależy od rodzaju towaru i kraju pochodzenia. Cło jest wyliczane od wartości celnej towaru, czyli od ceny, jaka jest płacona za towar, po doliczeniu wszelkich poniesionych opłat, takich jak koszty pakowania, ubezpieczenia, transportu (koszty przesyłki).
 9. Jeśli wartość przesyłki (w tym również przesłanej w ramach prezentu) nie przekracza kwoty 700 euro, można zastosować stawkę celną ryczałtową w wysokości 2,5%.
 10. Stawki celne i podatkowe określone są we Wspólnotowej Taryfie Celnej dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/taryfa-celna.
 11. Stawki podatku od towarów i usług (VAT) od importu towarów określa art. 41 oraz art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w imporcie. Stawki te mogą wynosić odpowiednio 4%, 7%, 8% i 23% - zależnie od rodzaju sprowadzanego towaru (kodu Taryfy Celnej). Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), czyli wartością od jakiej jest wyliczany podatek jest wartość towaru określona do wyliczenia cła, powiększona o wszelkie wyliczone i pobrane opłaty celne oraz podatek akcyzowy (jeżeli przedmiotem importu są towary akcyzowe).
 12. W przypadku przesyłek zawierających towary podlegające należnościom celnym przywozowym lub podatkowym, funkcjonariusz celny wystawia „Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego - obrót pocztowy (przywóz)" (DPDZC) w trzech egzemplarzach. Cło i podatki zostaną zapłacone przez odbiorcę przesyłki pracownikowi PPUP „Poczta Polska", który ją doręcza. Pracownik „Poczty Polskiej" doręczy odbiorcy wraz z przesyłką dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia towarów do procedury celnej (DPDZC), wystawiony przez urząd celny, w którym wyliczone są należności celne i podatkowe. Odbiorca uzupełnia dokument DPDZC (przywóz) w części dotyczącej numerów identyfikacyjnych oraz wypełnia pole F w karcie nr 3.
 13. Gdy przesyłka podlega opłatom celnym, PPUP „Poczta Polska" zwykle pobiera opłaty pocztowe pokrywające koszt przedstawienia przesyłki do kontroli celnej. Opłaty te są niezależne od cła i podatków. W sprawie ich poboru i wysokości należy się kontaktować z PPUP „Poczta Polska".
 14. Czas realizacji Zamówienia wynosi 8 - 40 dni roboczych.
 15. W przypadku opóźnień w realizacji Zamówienia Usługodawca informuje o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji Zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.
 16. W przypadku opóźnień w doręczeniu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi. Usługodawca sprawdzi przyczynę opóźnienia, a także poinformuje Klienta o przewidywanym terminie doręczenia.
 17. W przypadku opóźnień, tak w realizacji, jak i w doręczeniu, Klient uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie.

 

§9. FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelewem na numer konta bankowego 45 2490 0005 0000 4520 7475 6721,
  2. płatnością w systemach elektronicznych płatności dostępnych na stronach Transferuj.pl oraz Payu.pl
  3. kartą płatniczą poprzez system płatności PayPal. 
 2. Transakcja kartą płatniczą obciążona jest dodatkową opłatą 5% wartości zamówienia.
 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.

 

§10. SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową. Koszty dostawy wynoszą 0 zł przy wysyłce przesyłką pocztową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. Klient informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania Zamówienia.
 3. Klient ma możliwość sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Klient stwierdzi takie uszkodzenie, ma prawo do sporządzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę protokołu reklamacyjnego.

 

§11. ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 

 1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, prosimy o uprzedni kontakt z Biurem Obsługi Usługodawcy celem ustalenia właściwego adresu zwrotu rzeczy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Usługodawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy:
  1. przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Usługodawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 15. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§12. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

 

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz dostarczona ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy dostarczonej z umową. W szczególności rzecz dostarczona jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy dostarczonej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 4. Rzecz dostarczona ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
 5. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy dostarczonej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 6. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz dostarczona stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie dostawy prawa Usługodawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 7. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy dostarczonej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz dostarczona ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli rzecz dostarczona ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 13. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Usługodawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy dostarczonej.
 14. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy dostarczonej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
 15. W terminach określonych powyżej Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy dostarczonej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 16. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Usługodawca wadę podstępnie zataił.
 17. Jeżeli określony przez Usługodawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. Wszelkie reklamacje można kierować w formie pisemnej, z pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres i dane kontaktowe Biura Obsługi.
 19. Usługodawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Klienta.

 

§13. GWARANCJA

 

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących, Towary oferowane w serwisie objęte są 2-letnią gwarancją serwisową. Towary nie są objęte gwarancją producenta 
 2. Klient może dochodzić uprawnień wynikających z gwarancji od Usługodawcy.
 3. W przypadku dochodzenia uprawnień prosimy o kontakt z Biurem Obsługi pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§14. NEWSLETTER

 

 1. Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Serwis Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.
 3. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi.

 

§15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Serwisie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Serwisie Internetowym, złożenie Zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.
 3. W celu realizacji złożonych Zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Usługodawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Usługodawca realizuje Zamówienie. Dotyczy to w szczególności Sprzedawcy towaru z Azji oraz przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usunięcia.

 

§16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązuje przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych (Miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.;
 6. Klient będący Konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.
 7. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza
 8. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Serwisu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 niniejszy Serwis Internetowy stanowi własność Usługodawcy i podlega ochronie. Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Serwisu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Usługodawcy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2016r.
 11. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Serwisu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności Zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres wskazany przez Biuro Obsługi Usługodawcy, dane kontaktowe: e-mail: glamelle01@gmail.com niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel